Coneixement de la cultura anglesa. (només educació infantil i 1 i 2 de primària).

L'objectiu és que els alumnes aprengen utilitzar correctament les expressions habituals de relació (nom, edat, hora, etc.), Identificar, enumerar i utilitzar els colors bàsics i la numeració, establir referències de temps (abans, després, ahir, demà, etc.), formes (circul, quadrat, triangle, rectangle, etc.), mesures (alt, davall, gran, xicotet, etc.), i quantitats (molt, poc, etc.). Conèixer les llegendes i personatges típics de la cultura impartida (Halloween, Father Christmas, etc.).